„Bieg po zdrowie” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - zakładka Strefa rodzica::WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ O ŚWIĘTACH …… NA ŚWIĘTA

Dokumenty szkoły

11 października 2017 11:11 | Dokumenty szkoły

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843)
 • 5 ust. 1. „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • 5 ust. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
  w tej opinii.”

Procedura postępowania:

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych wskazanych przez lekarza i na czas określony w tej opinii.
 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach i na czas określony w opinii.
 1. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez złożenie umotywowanego usprawiedliwienia/podania do nauczyciela wychowania fizycznego, jednorazowo nie dłużej niż na tydzień. Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać dwóch tygodni w półroczu.
 1. Opinie lekarskie uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza.
 1. Na podstawie opinii lekarskiej Dyrektor wydaje decyzję w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania, zwalniającą ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego na czas określony w opinii.
 1. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 1. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu. półrocze lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
 1. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych (Załącznik nr 1), po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczone w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 1. Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 1. Procedura obowiązuje od 1 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 322 razy. Wydrukuj|Do góry