Regulaminy

07 marca 2016 18:57 | Regulaminy

R E G U L A M I N MRD

R E G U L A M I N

użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Sulejowie, ul. Rycerska 10, 97-330 Sulejów

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1.     Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego,  przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową.

2.     Z Miasteczka Ruchu Drogowego mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane /grupy szkolne lub przedszkolne/ jedynie pod opieką wychowawców,  rodziców lub osób przeprowadzających egzamin na kartę rowerową.

3.     Przed rozpoczęciem korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego użytkownik /opiekun,  rodzic lub osoba przeprowadzająca egzamin na kartę rowerową/ zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

4.     Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z miasteczka.

 II. ZASADY KORZYSTANIA

 1.     Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego na rowerze dozwolone jest dla użytkowników wyposażonych w kaski ochronne.

2.     Korzystanie z miasteczka dozwolone jest dla dzieci powyżej 5 lat.

3.     Osoby korzystające z  Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących.

4.     Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach odkrytych nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu.

5.     Osoby oraz rodzice i opiekunowie grup korzystających z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwrócić bezwzględnie uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia.

6.     Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne materialnie za umyślne uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń miasteczka.

7.     Zgłaszanie  terminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, tel. 44 61 62 098.

8.     Przed przystąpieniem do korzystania z miasteczka, rodzic, opiekun lub osoba przeprowadzająca egzamin na kartę rowerową dokonuje we właściwym rejestrze  wpisu potwierdzającego zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wskazującego dane dzieci i młodzieży w przypadku użytkowników indywidualnych lub całej grupy /nazwa szkoły lub przedszkola/ w przypadku korzystania grupowego wraz z podaniem ilość osób korzystających z miasteczka.

 III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1.     Zabrania się:

1)    Korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego przez osoby będące w stanie nietrzeźwym,

2)    Instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń
i sprzętu nie będącego na wyposażeniu miasteczka,

3)    Korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego poza uzgodnionymi godzinami,

4)    Korzystania z urządzeń jako zepsute lub uszkodzone.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego administrator nie ponosi odpowiedzialności.

2.     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego i w jego obrębie.

3.     Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące doskonalenia funkcjonowania i korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego uprzejmie prosimy kierować do  sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 44 61 62 098

Przeczytano: 788 razy. Wydrukuj|Do góry