Dokumenty szkoły

25 stycznia 2015 03:25 | Dokumenty szkoły

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE

REGULAMIN  DYŻURÓW  NAUCZYCIELI

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE


Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole zarządza się obowiązkowo pełnienie dyżurów nauczycieli na terenie szkoły. Dyżury obowiązują wszystkich nauczycieli.

 

                                I   Postanowienia  ogólne

 

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

 

1. Harmonogram dyżurów oraz zastępstwa w przypadku nauczyciela    nieobecnego układa dyrektor szkoły.

2.  Miejscem dyżurów nauczycieli są: korytarze, schody, sanitariaty, przebieralnia.

3.   Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.

4.   Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciela zaczyna się o godz. 7.45 i kończy 10 minut po zakończeniu nauki.

5.  W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.                                                                            

6. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego, przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji.
Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

 

     II  Obowiązki nauczyciela dyżurującego

Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za ład i porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, bieganie po korytarzu, po schodach, wychylanie się przez balustradę, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek.

 

Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy:

1.  Punktualne rozpoczynanie dyżurów w wyznaczonych miejscach.

2.  Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę.

3.  Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów, interweniowanie w razie potrzeby.

4.    Kontrolowanie zachowania dzieci w sanitariatach.

5.    Zapobieganie i zwalczanie nałogów, którym mogą się poddawać uczniowie podczas przerw.

6.  Rozstrzyganie sporów między uczniami i zauważonym negatywnym zachowaniu się poszczególnych uczniów.

7.     Przestrzeganie zasady wychodzenia uczniów z sal lekcyjnych i właściwego wietrzenia sal.

8.  Zabrania się pozostawiania uczniów w klasie w czasie przerwy bez nauczyciela. Sale lekcyjne w czasie przerw mają być zamknięte.

9.   Nadzorowanie spokojnego, prawostronnego wchodzenia uczniów do szkoły z boiska.

10.   Zgłoszenie dyrektorowi szkoły o zauważonych usterkach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

11. Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniach mających znamiona wypadku, wezwanie dyrektora szkoły.            

12.  Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.

13.   Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu w którym dyżurował.

14.  Nauczyciele nie pełniący dyżuru w danym dniu opuszczają pokój nauczycielski niezwłocznie po dzwonku na lekcje i wpuszczają do sal lekcyjnych uczniów powracających z przerwy.

16.   Nauczyciel dyżurujący zgłasza niezwłocznie dyrektorowi fakt przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.

 

             III. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

3. Nie wywiązywanie się nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną tj. 29.10.2014r.

 

 

 

 

Przeczytano: 1112 razy. Wydrukuj|Do góry